Shrub Bloom Calendar E-F

M A M J J A S O
Euonymus alatus
Euonymus alatus ‘Compacta’
Euonymus alatus ‘Timber Creek’
Euonymus alatus ‘Tures’
Forsythia intermedia ‘Northern Sun’
Forsythia ovata ‘Meadowlark’
Forsythia ovata ‘Sunrise’
Forsythia x. ‘New Hampshire’
Forsythia viridissima ‘Bronxensis’
Fothergilla gardenii
Fothergilla gardenii ‘Mt. Airy’